Quan més gran, més transparent

Més enllà d’una qüestió ideològica o de color polític, la transparència ve determinada per la grandària. És a dir:  els ajuntaments de les poblacions més poblades són els que presenten millors índex de […]

Com fer un bon PAM municipal?

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) o Pla de Mandat és el document on el govern municipal estableix les prioritats per a la legislatura. Al PAM s’hi detallen les principals accions […]

Visualitzar el pressupost per fer-lo comprensible

El pressupost municipal és un dels elements de consulta més important per a un Ajuntament. Representa un instrument de planificació econòmica que té per objectiu administrar i gestionar l’ens […]

Accés a la informació pública: tard i malament

Fa poc més d’un any que va entrar en vigor la Llei catalana 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Segons aquesta llei, el dret d’accés a la informació pública […]