PIM, PAM…

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document on el govern municipal estableix les prioritats del mandat detallant les principals accions que es duran a terme per tal d’assolir els objectius estratègics establerts.

Elaborem documents del PAM a partir de línies estratègiques, objectius i actuacions que després seran avaluats anualment.

I PUM!

Obrim el PAM a la ciutadania mitjançant dinàmiques i processos de participació durant la seva elaboració i, posteriorment, per donar-lo a conèixer.

CONTRACTE AMB LA CIUTADANIA

El PAM és un contracte amb la ciutadania en el sentit que recull els compromisos de l’equip de govern pel mandat en curs. Mitjançant un sistema propi, facilitem el rendiment de comptes de l’execució del PAM de manera visual.

Retre comptes permet…

  • Compartir els beneficis i resultats de les actuacions realitzades
  • Reforçar la confiança institucional
  • Promoure la participació ciutadana en la gestió municipal
  • Habilitar un espai de diàleg i corresponsabilitat

 

Exemples del què fem…

http://vilassardemar.governtransparent.cat/pam