L’inici de cada mandat és el moment ideal per elaborar el PAM. Aquest document no ha de ser una carta als reis ni un brindis al sol. Et donem algunes pautes per tal d’elaborar un bon PAM.

Però què és el PAM?
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document on el govern municipal estableix les prioritats per al mandat. Al PAM s’hi detallen les principals accions que es duran a terme per tal d’assolir els objectius estratègics establerts. És important que en la seva elaboració hi prenguin part tots els regidors del govern, juntament amb tots els departaments i responsables municipals per tal de concretar les accions que es comprometen a fer durant la legislatura.

Per a què serveix?
El PAM serveix per a fer explícits el compromisos dels responsables municipals davant de la ciutadania per al mandat en curs. Mitjançant el PAM, l’Ajuntament explica els seus objectius i actuacions prioritàries per tal que la ciutadania conegui els projectes que es volen realitzar, valori la seva adequació i el grau de compliment i pugui fer propostes per millorar-lo.

Un document estratègic
El PAM permet que tota l’estructura municipal tingui clar quins són els objectius prioritaris i quines són les accions a realitzar per tal d’assolir-los. Gràcies a aquesta priorització tots els departaments coneixen quines són les fites que s’hauran d’haver assolit quan acabi la legislatura.
També facilita el treball transversal en aquells objectius que impliquen diferents departaments i garanteix que tothom treballi amb uns objectius comuns.

El PAM és la plasmació del programa electoral (en el cas dels governs d’un sol partit) o de la fusió dels programes electorals i el pacte de govern (en els cas dels governs de coalicions). En ambdós casos, el PAM ha de concretar calendaris, pressupostos i responsabilitats en cadascuna de les actuacions previstes. És recomanable dotar a la ciutadania d’espais per redefinir-lo mitjançant processos participatius.

Algunes recomanacions 

  • No ha de ser únicament el PAM del govern, sinó del municipi. Cal incorporar la perspectiva de la ciutadania en l’elaboració del document.
  • Avaluar anualment el nivell d’execució de les actuacions i al final de mandat de manera global. No s’han de fer trampes. Un PAM amb el 100% de compromisos assolits no és creïble. Cal ser transparent i explicar perquè no s’han pogut assumir els compromisos adoptats.
  • Vetllar per la màxima difusió i comprensió del PAM: No presentar un “totxo” de document; sinó utilitzar una bona maquetació, gràfics i infografies per fer digerible la informació.
  • Accessible i comprensible. Penjar el PAM al web municipal en un lloc accessible i incorporar un resum executiu del document mare.
  • Adjuntar anualment les avaluacions de les execucions de les actuacions. És preferible utilitzar la visualització de dades (per exemple, codis de semàfors) per facilitar la comprensió.

El PAM és un gran exponent de bon govern. Índex de transparència i accés a la informació com Infoparticipa valorant disposar d’aquesta eina. Així, doncs, ser curosos a l’hora d’elaborar-lo i comunicar-lo és un símptoma de transparència i responsabilitat política.

Per saber-ne més, pots visitar la nostra secció específica del PAM o consultar-nos: hola@governtransparent.cat